Biztosító váltás árgaranciával - Nálunk az ügyfél a király nem egy ID szám!

Casco biztosítás, tájékoztató

A CASCO biztosítás a Kötelező Gépjármű-Felelősség Biztosítással szemben a saját hibás töréskárok, természeti károk, illetve lopáskárok esetén térít. A CASCO biztosítások ma már elég széles körben variálhatók, így mindenki megtalálhatja a számára optimális biztosítási fedezetet nyújtó casco terméket.

Az infotár az alábbi információkat nyújtja:

A CASCO biztosítás nekünk szolgáltat, ezért érdemes azt is figyelembe venni, hogy az adott társaság mennyi javítóval, márkaszervízzel dolgozik együtt. Szolgáltató cégünk nem csak a piacvezető biztosítókkal dolgozik együtt, hanem az összes gépjárműbiztosítással foglalkozó biztosítóval, egyesülettel, de a CASCO szerződések közvetítésénél inkább a piacvezetőket részesíti előnyben. Természetesen mikor egy biztosítási díjarány jelentősen kevesebb egy adott biztosító javára, akkor már nem kőtáblába vésett szabályokat alkalmazunk e téren.

Teljeskörű CASCO biztosítás. /A klasszikus/

A teljeskörű CASCO biztosítás hat fő modulra osztható és a következő szolgáltatásokat foglalja magában:

 • Elemi károk;
 • Lopás és rabláskár amely a gépjármű teljes eltulajdonítását jelenti;
 • Rongálás és vandalizmus;
 • Részlopáskár ahol a gépjármű valamely alaktrészének eltulajdonítását vesszük biztosítási eseménynek. (pl: rádiós-magnó lopása);
 • Töréskárok, mely a gépjárműben, alkatrészeiben, tartozékaiban - balesetből keletkezett;
 • Üvegkár.

Lopás CASCO

 • Gépjármű eltulajdonítására (lopás, rablás)

nyújt fedezetet 10, 20, 30%-os választott önrész mellett. Ez a módozat a teljeskörű cascohoz képest 70%-al olcsóbb.

Lopás CASCO Klasszikus

A klasszikus lopás casco a

 • Gépjármű eltulajdonításán kívül
 • Rongálásra és vandalizmusra;
 • Részlopáskárokra;

is kiterjed. Itt is hasonló önrészekkel szerződhetünk, mint a fennt nevezett esetben.

Törés CASCO

Ez a casco szerződés a gépjárműben keletkezett

 • Elemi kárra;
 • Töréskár biztosításra és;
 • Üvegtörés biztosításra vonatkozik.

A biztosítás díja nagyban függ a gépjármű:

 • Típusától;
 • A biztosított (tulajdonos vagy üzemnebtartó) életkorától és állandó lakhelyétől;
 • A vállalt önrésztől;
 • Díjfizetés gyakoriságától.

A biztosítási szerződést a biztosító mindig éves díjban határozza meg, melyet törleszthetjük havonta, negyedévente, félévente. Természetesen ha a díjat egyösszegben évenként fizetjük meg az adott biztosító társaságnak akkor jelentős díjkedvezményt kaphatunk pl. a havi díjfizetéshez képest. A CASCO szerződés mindig tartlamaz önrészt, mely 10%, 20%, 30% egyes esetekben 40%-os is lehet. Ez alól kivétel az üvegtörés kockázat, ahol önrész nélkül is szerződhetünk. Amennyiben magasabb önrészt választunk úgy csökkentjük biztosítási díjunkat.


A biztosítás szereplői
Szerződő: a jármű tulajdonosa, vagy más olyan személy, akinek a jármű megóvásához ér­deke fűződik, vagy a szerződést a tulajdonos javára köti. A díjfizetési kötelezett­ség a szerződő felet terheli. Biztosított: a jármű tulajdonosa, a biztosító szolgáltatására a biztosított jogosult, ha a szerződésben nincs kedvezményezett megnevezve. Kedvezményezett: ha a szerződésben kedvezményezett van megnevezve, a biztosító szolgáltatására ő jogosult, a káresemény időpontjában fennálló kedvezményezetti joga erejéig.

Milyen kockázatokra nyújt fedezetet a casco biztosítás?
Elemi kár: a gépjárművet, alkatrészét, tartozékát károsító tűz, villámcsapás, robbanás, földcsuszamlás, kő- és földomlás, természetes üreg vagy talajszint alatti építmény beomlása, legalább 15m/mp sebességű szélvihar, felhőszakadás, árvíz, belvíz, egyéb vízelöntés, jégverés, lezúduló hótömeg és hónyomás által okozott kár. Töréskár: mely a gépjármű alkatrészeiben, tartozékaiban baleseti erőhatás által keletkezett sérülésekre, továbbá idegen személy által okozott rongálásra nyújt fedezetet. Lopáskár: a megfelelően lezárt és az előírtak szerint működtetett biztonságtechnikai berendezések mellett a gépjármű, vagy alkatrészeinek ill. tartozékainak ellopása, elrablása; valamint e cselekményekkel vagy kísérletükkel összefüggésben keletkezett sérülése

Ki köthet casco biztosítási szerződést?
A biztosítás megkötésére csak az jogosult, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt, vagy aki a szerződést ilyen érdekelt személy javára köti meg.

Milyen kockázatokra nem nyújt fedezetet a casco biztosítás?

 • Az olyan károkra, amelyek háborús jellegű eseményekkel vagy bármilyen tömegmegmozdulással, terrorcselekményekkel, versennyel, sugárzó anyagok és termékek hatásával összefüggésben keletkeztek.
 • Az olyan tűz- és robbanáskárokra, amelyek a gépjármű hatósági engedély nélkül átalakítása miatt, vagy az alapbiztosítás fedezeti körébe nem tartozó töréskárával okozati összefüggésben következtek be.
 • A biztosítási feltételekben részletezett olyan alkatrészek és tartozékok káraira, amelyeket le-, illetve kiszerelt állapotban tároltak.
 • A szerződéskötést követően beépített azon extratartozékokra, amelyeket a szerződés mellékleteként nem tüntettek fel.
 • Azon töréskárok, amelyek nem baleseti jelleggel, pl. alkatrész anyagfáradásából eredő törés, hűtőfolyadék megfagyásából adódó mechanikus károk miatt keletkeztek.
 • Különleges gépjárműben - például daruval felszerelt gépjármű, markológép stb. annak munkavégzése közben bekövetkező károkra.


A biztosító mentesülése
A biztosító mentesül a kár megtérítése alól, ha a kárt jogellenesen és szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozták.
Ilyen magatartás:

 • ha a gépjárművet érvényes gépjárművezetői engedély nélkül vezették;
 • ha a gépjárművezetést károsan befolyásoló gyógyszer hatása alatt, illetve 0,8 ezrelék véralkohol szintet elérő alkoholos befolyásoltság állapotában vezették
 • ha a gépjármű vezetőjének szervezetében kábítószer használata kimutatható;
 • ha a (gép)járművet túlterhelték vagy üzemeltetését vontatását szakszerűtlenül végezték;
 • ha a káresemény - a forgalmi engedély érvényességétől függetlenül - a (gép)jármű biztonsági berendezéseinek súlyosan elhanyagolt műszaki állapotával összefüggésben következett be.
 • a biztosító a lopáskár esetén mentesül a biztosítási összeg kifizetése alól, ha a védelmi rendszer az előírásoknak nem felelt meg.


Hogyan jön létre a casco biztosítási szerződés?
A biztosítási szerződés a felek írásbeli megállapodásával akkor jön létre a szerződés megkötésére tett ajánlat átvételének időpontjában, ha a biztosító az ajánlatra az átadásától számított 15 napon belül nem nyilatkozik, vagy azt írásban nem utasítja vissza.


A biztosítási esemény bejelentésére vonatkozó kötelezettség
A biztosítás esemény bekövetkezését két munkanapon belül be kell jelenteni a biztosított lakóhelye (székhelye), vagy a káresemény helye szerint területileg illetékes kárrendezési egységnél. A kárfelvételig a sérült járművet változatlan állapotban kell tartani, csak a kárenyhítéshez szükséges mértékű változtatásokat szabad rajta elvégezni. Fontos tudnivaló, hogy a gépjármű ellopásakor a biztosítási ajánlaton feltüntetett kulcsokat, a riasztó illetve a lopásgátló berendezések működtetéséhez eszközöket hiánytalanul kell átadni a biztosítónak.


Biztosítási önrész
A biztosító a szerződési feltételekben rögzítettek szerinti szolgáltatását önrészesedés levonásával fizeti ki. Az szerződés önrészesedés mértékét a biztosítási ajánlat tartalmazza.